preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josip Kozarac" Slavonski Šamac

Login
Kruševica, Slavonski Šamac

E-dnevnik

Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Raspored 2021./2022.

1. sat: 8,00–8,45

2. sat: 8,50 – 9,35

9,35 – 9,55 veliki odmor

3. sat: 9,55– 10,40

4. sat: 10,45–11,30

5. sat: 11,35 – 12,20

6. sat: 12,25 – 13,10

7. sat:13,15 – 14,00

8. sat:14,05 –  14,50

 
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa
Autor: KATARINA KRAJNOVIĆ, 19. 10. 2021.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno  radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

Učitelj/ica likovne kulture - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 8  sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

Tekst natječaja nalazi se pod opširnije. 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10, 90/11,5/12,16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, Pravilnika o radu, te Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik) Osnovne škole „Josip Kozarac“ Slavonskin Šamac  ravnateljica Osnovne škole „Josip Kozarac“ Slavonski Šamac, Trg Stjepana Radića 3, Kruševica objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Učitelj/ica hrvatskog jezika

1 izvršitelj/ica na određeno, puno  radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

 

Učitelj/ica likovne kulture

1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 8  sati ukupnog tjednog radnog vremena,

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20) i uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19, 75/20).

 

U pisanoj prijavi na natječaj kandidati navode adresu i e-mail adresu na koje im se može dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Životopis
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma objave natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Josip Kozarac“ Slavonski Šamac http://os-jkozarac-slavonski-samac.skole.hr/upload/os-jkozarac-slavonski-samac/images/static3/922/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.pdf  

 

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama Škole. (18. listopada 2021. – 26. listopada 2021.).

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: OŠ „Josip Kozarac” Slavonski Šamac, Trg Stjepana radića 3, Kruševica, 35220 Slavonski Šamac s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici http://os-jkozarac-slavonski-samac.skole.hr/

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. Pravilnika.

 

 

                                                                                                Ravnateljica škole:

                                                                                                  Branka Vučić

 

KLASA:112-03/21-01/01

 

URBROJ:2178-09/01-21-8

 

Kruševica, 18.10.2021.Priloženi dokumenti:
Natjecaj_hrvatski_jezik_i_likovna_kultura.docx (18.01 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju